Shah Rukh Khan visits the sacred Sufi Shrine of Khawaza Moinuddin Chisty in Ajmer - Photos

Shah Rukh Khan visits the sacred Sufi Shrine of Khawaza Moinuddin Chisty in Ajmer
Shah Rukh Khan visits sacred Sufi Shrine
Shah Rukh Khan